سرقت علمي (Plagiarism
درس های بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم و بیست و هشتم هدیه های آسمان سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت
درس های بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم هدیه های آسمان سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت
درس های نوزدهم، بیستم و بیست و یکم هدیه های آسمان سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت
درس های شانزدهم، هفدهم و هجدهم هدیه های آسمان سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت
درس های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هدیه های آسمان سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت
درس های دهم، یازدهم و دوازدهم هدیه های آسمان سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت
درس های هفتم، هشتم و نهم هدیه های آسمان سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت
درس های چهارم، پنجم و ششم هدیه های آسمان سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت
پاورپوینت دیابت